Especialitats Formatives i Certificats de Professionalitat

 
En aquesta pàgina es facilita informació relativa a:

  • Formació que habilita per a l'obtenció de carnets professionals.
  • Les famílies professionals, amb els programes formatius de les seues especialitats en alta, així com els llistats dels mòduls formatius corresponents.
Segons la definició donada pel Servici Públic d’Ocupació Estatal (antic INEM), s’entén per especialitat formativa l’agrupació de continguts, competències professionals i especificacions tècniques que respon a un conjunt d’activitats de treball emmarcades en una fase del procés de producció i amb funcions afins.
Les especialitats formatives d’Ús General, Formació Complementària, Formació Modular i les especialitats formatives dirigides a l’obtenció de certificats de professionalitat s’inclouen en el Fitxer d’Especialitats del Servici Públic d’Ocupació Estatal per a ser gestionades en tot el territori nacional per qualsevol Administració competent.
Les especialitats complementàries, pertanyen totes a la Família Professional de Formació Complementària. (FCO) i tenen la consideració de formació transversal en àrees que es consideren prioritàries tant en el marc de l’Estratègia Europea per a l’Ocupació i del Sistema Nacional d’Ocupació com en les directrius establides per la Unió Europea. En tot cas, són àrees prioritàries les relatives a tecnologies de la informació i la comunicació, la prevenció de riscos laborals, la sensibilització al medi ambient, la promoció de la igualtat, l’orientació professional i aquelles altres que s’establisquen per l’Administració competent.
Les especialitats de Certificat de Professionalitat tenen una duració especificada en la seua normativa reguladora.
LES HORES DEL CERTIFICAT, exclusiu de les especialitats de certificat de professionalitat, amb alta igual o superior a 2008, són les HORES TOTALS més les Hores del Mòdul de Pràctiques Professionals no Laborals.
Si l’especialitat té unitats formatives, les hores totals, presencial, distància, teleformació, seran igual a la suma d’eixes hores de les unitats formatives dels distints mòduls, sense que es repetisca cap unitat formativa.
Si l’especialitat no té unitats formatives, les hores totals, presencial, distància, teleformació, seran igual a les sumes d’eixes hores dels mòduls formatius.

FAMÍLIA PROFESSIONALMÒDULS FORMATIUS
Administració i gestióMòduls
AgràriaMòduls
Activitats físiques i esportivesMòduls
Arts gràfiquesMòduls
ArtesaniaMòduls
Comerç i màrquetingMòduls
Electricitat i electrònicaMòduls
Energia i aiguaMòduls
Edificació i obra civilMòduls
Formació complementariaMòduls
Fabricació mecànicaMòduls
Hostaleria i turismeMòduls
Indústries extractivesMòduls
Informàtica i comunicacionsMòduls
Instal·lació i mantenimentMòduls
Imatge personalMòduls
Imatge i soMòduls
Indústries alimentàriesMòduls
Fusta, moble i suroMòduls
MaritimopesqueraMòduls
QuímicaMòduls
SanitatMòduls
Seguretat i medi ambientMòduls
Servicis socioculturals i a la comunitatMòduls
Tèxtil, confecció i pellMòduls
Transport i manteniment de vehiclesMòduls
Vidre i ceràmicaMòduls

Comentarios

Entradas populares de este blog

Anexo IV. Modelo de Programación didáctica

1442 Planilla Programación

Anexo III. Modelo de Planificación didáctica