Tallers d'Ocupació

Tallers d'Ocupació

Orde 9/2014, de 16 de maig, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca el Programa de Tallers d'Ocupació per a l'exercici 2014, com a iniciativa de formació dual en el marc del Pla d'Ocupació conjunt de les Administracions Públiques Valencianes.
El Programa de Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació, cofinanciat pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l'ocupabilitat de les persones desempleades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d'obres o servicis d'interés general i/o social que possibiliten als alumnes treballadors la realització d'un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l'aprenentatge que, junt amb la formación professional ocupacional rebuda, en procure la qualificació professional i n'afavorisca la inserció laboral. 

Persones Destinatàries

Les persones destinatàries d'este programa hauran de complir els requisits mínims següents:
  • Tindre vint-i-cinc anys o més.
  • Ser desempleades, és a dir, persones demandants d'ocupació no empleades, registrades en el Servef.
  • Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritàris:
  • Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.
  • Les persones amb discapacitat.
  • Les persones en situació o risc d'exclusió social.
  • Les persones majors de 55 anys
  • Les persones amb baixa qualificació.
  • Les persones en desocupació de llarga duració.
Realització dels cursos
Els Tallers d'Ocupació tindran una duració sis mesos. en el cas que el projecte objecte de subvenció es dirigisca a l'obtenció de formació certificable, la seua duració podrá estendre's en funció del móduls programats, fins a un màxim d'un any.
L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l'aprenentatge regulat en l'article 11.2 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i desplegat per Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.
La duració dels contractes de treball subscrits amb l'alumnat treballador no podrà excedir la data de finalització del projecte
En tot cas els tallers hauran d'iniciar-se abans del 31 de desembre de 2014 i hauran de finalitzar abans del 31 de desembre de 2015.

Drets de l'alumnat 

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.
Al terme de la seua participació en un Taller d'Ocupació l'alumnat rebrà un certificat, expedit per l'entitat promotora, en els termes arreplegats en l'article 11.2 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part del Servef, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.
Si la formació impartida es correspon totalment o parcialment amb un Certificat de Professionalitat, s'emetrà el Certificat de Professionalitat o Acreditació Parcial Acumulable que corresponga.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Anexo IV. Modelo de Programación didáctica

1442 Planilla Programación

Anexo III. Modelo de Planificación didáctica